RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr119/1), zwane dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PARADYGMAT z siedzibą
w Skoczowie, ul. Górecka 10,43-430 Skoczów.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail:
fundacjaparadygmat@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji
oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.; kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14
poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo na adres:
fundacjaparadygmat@gmail.com

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Organ prowadzący 

Niepubliczne Placówki TERA—KIDS : 

Fundacja PARADYGMAT

ul. Górecka 10

43-430 Skoczów

tel.: +48 794 221 101

e-mail: fundacjaparadygmat@gmail.com

www.paradygmat.org